5028-2011-FAC-WEE
นิคมอุตสาหกรรม : Project Information

จังหวัด : ลำพูน
ภาคเหนือ
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
พิมพ์
ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลำพูน


ผู้อำนวยการนิคม : นายพรเทพ ภูริพัฒน์

โทรศัพท์ : 0-5358-1050

โทรสาร : 0-5358-1060

E-mail : Northern.1@ieat.go.th อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Website : www.northnikom.com

ข้อมูลทั่วไป
ผู้พัฒนานิคม
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สถานที่ตั้ง
60 หมู่ 4 ถ.ซุปเปอร์-ไฮเวย์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

สำนักงานนิคม
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม 60 หมู่ 4 ถนนซุปเปอร์-ไฮเวย์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

พื้นที่โครงการ
- เนื้อที่ทั้งหมด 1,788 ไร่
- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 351 ไร่
- เขตประกอบการเสรี 802 ไร่
- เขตที่พักอาศัย/พาณิชย์ 106 ไร่
- ผังแสดงพื้นที่ว่าง
- ผังการใช้พื้นที่
- สถานภาพผู้ใช้ที่ดินในเขตอุตสาหกรรมประกอบการเสรี
- สถานภาพผู้ใช้ที่ดินในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

ราคาขาย/เช่า
- เขตพาณิชยกรรม 2,416,000 บาท/ไร่
- เขตที่พักอาศัย 2,100,000 บาท/ไร่

พื้นที่ว่างในนิคม
- เขตพาณิชยกรรมและที่พักอาศัย 35 ไร่

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ
- กรุงเทพฯ 689 กิโลเมตร
- สนามบินดอนเมือง 659 กิโลเมตร
- ท่าเรือคลองเตย 689 กิโลเมตร
- จังหวัดเชียงใหม่ 30 กิโลเมตร
- สนามบินเชียงใหม่ 27 กิโลเมตร

สิ่งอำนวยความสะดวก
ระบบถนน
- ถนนสายประธาน ผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ ยาว 6 กิโลเมตร กว้าง 12 เมตร
- ถนนสายรอง ความยาว 6.5 กิโลเมตร กว้าง 10 เมตร

ระบบน้ำประปา

- แหล่งน้ำดิบ ใช้น้ำดิบจากแม่น้ำกวงโดยสูบน้ำดิบเข้ากักเก็บในอ่างพักน้ำดิบขนาด 500,000 ลูกบาศก์เมตร มีเนื้อที่ขนาดประมาณ 70 ไร่ เพื่อสำรองไว้ใช้ผลิตน้ำประปาตลอดปี
- น้ำประปา ระบบกรองเร่ง Rapid Sand Filter กำลังการผลิต 30,000 ลูกบาศก์เมตร / วันแรงดันน้ำ 3 บาร์ ปริมาณการใช้น้ำประปา 23,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน

ระบบไฟฟ้า
- เป็นระบบไฟฟ้าแรงสูง 3 เฟส ปริมาณไฟฟ้า 60 เมกะวัตต์ แรงดันไฟฟ้า 22 กิโลวัตต์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

ระบบโทรศัพท์
- บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้จัดเตรียมเลขหมายประมาณ 3,000 เลขหมาย พร้อมระบบ IDSL, ISDN เป็นต้น

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- มีระบบบำบัดน้ำทิ้งส่วนกลาง มีหลักการ คือ น้ำทิ้งจากโรงงานต่างๆ ภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ที่ผ่านกระบวนการบำบัดเบื้องต้นจากโรงงาน หรือน้ำทิ้ง ที่มีคุณลักษณะของน้ำทิ้ง ไม่เกินค่ามาตรฐานที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนดและน้ำทิ้งจาก กิจกรรมอื่นๆ จากไหลรวมกันลงในท่อรับน้ำทิ้งรวมเพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำทิ้งส่วนกลาง ซึ่งออกแบบเป็นระบบบ่อบำบัด (Pond หรือ Lagoon System) ซึ่งมีเนื้อที่รวมประมาณ 75 ไร่ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดเป็น Aerated Lagoon โดยออกแบบให้สามารถรองรับน้ำทิ้งได้ประมาณสูงสุดวันละ 15,000 ลบ.ม และรับอัตราภาระบรรจุสารอินทรีย์ (Organics Loading Rate) 6,000 KgBoD/วัน ระบบบำบัดน้ำทิ้งส่วนกลางประกอบด้วยบ่อบำบัดซึ่งเป็นบ่อดินจำนวน 7 บ่อหลักดังนี้
-บ่อบำบัดที่ 1 เรียก Aerated Pond มีขนาดพื้นที่บ่อ 9.3 ไร่(14,800 ตารางเมตร) ลึก 4 เมตร ความจุของบ่อ 59,520 ลบ.ม. ระยะเวลาการกักเก็บน้ำ 5 วัน มีการติดตั้งเครื่องเติมอากาศแบบ Jet Aerator ขนาด 20 แรงม้า จำนวน 20 เครื่อง เพื่อทำหน้าที่ให้ออกซิเจนแก่แบคทีเรียในการกำจัดสิ่งสกปรกประเภทสาร อินทรีย์ในน้ำทิ้ง
-บ่อบำบัดที่ 2 เรียก Aerated Pond มีขนาดพื้นที่บ่อ 3.1 ไร่(4,800 ตารางเมตร) ลึก 2.5 เมตร ความจุของบ่อ 12,000 ลบ.ม. ระยะเวลาการกักเก็บน้ำ 1 วัน มีการติดตั้งเครื่องเติมอากาศแบบ Jet Aerator ขนด 20 แรงม้า จำนวน 8 เครื่อง เพื่อทำหน้าที่ให้ออกซิเจนแก่แบคทีเรียในการกำจัดสิ่ง
สกปรกประเภทสารอินทรีย์ในน้ำทิ้ง เพื่อลดภาระการทำงานของบ่อ 1 ซึ่งส่งผลทำให้ระบบบำบัดน้ำทิ้งส่วนกลางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
-บ่อบำบัดที่ 3 Facultative Pond มีขนาดพื้นที่บ่อ 11.35 ไร่ (19,000 ตารางเมตร) ลึก 2.5 เมตร ความจุของบ่อ 45,000 ลบ.ม. ระยะเวลากักเก็บน้ำ 4 วัน มีการทำงานของแบคทีเรียทั้งแบบใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน ในการกำจัดสิ่งสกปรกประเภทสารอินทรีย์ที่หลงเหลือจากบ่อ 2 โดยกระบวนการทางธรรมชาติ
-บ่อบำบัดที่ 4 Facultative Pond มีขนาดพื้นที่บ่อ 11.35 ไร่ (18,000 ตารางเมตร) ลึก 2.5 เมตร ความจุของบ่อ 45,000 ลบ.ม. ระยะเวลากักเก็บน้ำ 4 วัน มีการทำงานของแบคทีเรียทั้งแบบใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจนในการกำจัดสิ่ง สกปรกประเภทสารอินทรีย์ที่หลงเหลือจากบ่อ 3 โดยกระบวนการทางธรรมชาติ
-บ่อบำบัดที่ 5 และบ่อบำบัดที่ 6 Oxidation Ponds มีขนาดพื้นที่บ่อ 11 ไร่ (17,600 ตารางเมตร) และ 10.4 ไร่ (16,640 ตารางเมตร) ลึกบ่อละ 1.5 เมตร ความจุของบ่อ
26,400 ลบ.ม. และ 24,960 ลบ.ม ระยะเวลากักเก็บน้ำ 2 วันและ 2.08 วัน ตามลำดับ
มี การฆ่าเชื้อโรคโดยอาศัยแสงแดดและมีการทำงานของแบคทีเรียแบบใช้ออกซิเจนในการ กำจัดสิ่งสกปรกประเภทสารอินทรีย์ โดยออกซิเจนจะได้จากอากาศและการสังเคราะห์แสงของพืชน้ำ
บริเวณจุดระบาย น้ำจากบ่อที่ 6 เข้าไปยังบ่อที่ 7 มีระบบคลองวนเวียนที่มีการฆ่าเชื้อโรคและ Oxidized สาหร่ายโดยใช้คลอรีน เพื่อลดปริมาณของสาหร่ายที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะมีผลทำให้น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้
-บ่อบำบัดที่ 7 Detention Reservoir พื้นที่บ่อ 18.3 ไร่ (29,280 ตารางเมตร) ความลึก 3.5 เมตร ความจุของบ่อ 102,480 ลบ.ม. ระยะเวลากักเก็บน้ำ 8 วัน เป็นบ่อพักน้ำฝนและน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้ว และมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ก่อนที่จะระบายออกสู่แม่น้ำกวงหรือนำไปใช้ประโยชน์ อื่น ๆ เช่น ใช้เป็นน้ำรดต้นไม้

อัตราค่าบริการ
ค่าบำรุงรักษา
- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 600 บาท / ไร่ / เดือน
- เขตประกอบการเสรี 800 บาท / ไร่ / เดือน
- เขตพาณิชยกรรม 600 บาท / ไร่ / เดือน
- อาคารพาณิชย์ 300 บาท / หลัง / เดือน
- เขตที่พักอาศัย
- อาคารชุด 100 บาท / ห้อง / เดือน
- ทาวน์เฮ้าส์ 300 บาท / หลัง / เดือน
- บ้านเดี่ยว 5 บาท / ตารางวา/ เดือน

ค่าบำบัดน้ำเสีย
- คิด 80% ของน้ำประปาที่ใช้ และตามความสกปรกของน้ำเสีย อัตราประมาณ 4.50 บาท / หน่วย

ค่าบริการกำจัดขยะ
- นำมาส่งที่โรงกำจัดขยะ 5 บาท / กิโลกรัม
- ไปจัดเก็บที่โรงงาน 7 บาท / กิโลกรัม

ค่าน้ำประปา
- 5,000 ลูกบาศก์เมตร แรก 14 บาท / ลูกบาศก์เมตร
- 5,001 - 10,000 ลูกบาศก์เมตร 15 บาท / ลูกบาศก์เมตร
- มากกว่า 10,000 ลูกบาศก์เมตร 16 บาท / ลูกบาศก์เมตร

ค่าไฟฟ้า
- ค่าไฟฟ้าเป็นไปตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยกำหนด อัตราประมาณ 3 บาท / หน่วย

ค่าโทรศัพท์
- อัตราค่าบริการตามที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กำหนด ประมาณ 3 บาท / ครั้ง

สภาพโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
เกี่ยวกับจังหวัดที่ตั้ง

เมืองลำพูน หรือ หริภุญชัยนั้นเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในภาคเหนือ มีเนื้อที่ 4,407 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,800 ฟุต มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน 4 สาย คือ แม่น้ำปิง แม่น้ำกวง แม่น้ำทา และ แม่น้ำลี้ ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดลำปาง และตาก ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดลำปาง

การปกครอง

จังหวัดลำพูนแบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอแม่ทา อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง และกิ่งอำเภอบ้านธิ

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย วิหารหลวง วัดมหาวัน น้ำตกก้อหลวง ถ้ำเอราวัณ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล น้ำตกแม่กลอง วัดพระยืน

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตประกอบการเสรี
1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ ทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างด้าว อาจได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อประกอบกิจการ ได้ตามจำนวนเนื้อที่ที่คณะกรรม กนอ. เห็นสมควรแม้ว่าจะเกินกำหนดที่จะพึงมีได้ตามกฎหมายอื่น
2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ จะได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร ตามจำนวน และภายในกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการ กนอ. เห็นสมควร
3. คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ หรือผู้ชำนาญการซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามข้อ 2 จะได้รับอนุญาต ให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการ กนอ. ให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
4. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือการบริการซึ่งมีภูมิลำเนาินอกราชอาณาจักรจะได้รับอนุญาตให้ส่งเงินออกไป นอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ เมื่อเงินนั้นเป็นเงินทุนที่นำเข้ามา เงินปันผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินทุนนั้น เงินกู้ต่างประเทศ และเงินที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม หรือการบริการมีข้อผูกพันกับต่างประเทศ

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Service Center) ให้บริการพิจารณาอนุญาตใช้ที่ดิน การก่อสร้างอาคาร การประกอบอุตสาหกรรมและการอนุญาตสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวก
ผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับการบริการได้ที่สำนักงานใหญ่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ


วันที่แก้ใขข้อมูลหลังสุด: 6 ต.ค. 2554 :15:27
บ้านเฟื่องฟ้าอิงดอย3680-2011-SH-TAKKY
บ้านเดี่ยว ไม่ระบุขนาด : Project Information
บ้านเฟื่องฟ้าอิงดอย

จังหวัด : ลำพูน
ภาคเหนือ


โครงการบ้านเฟื่องฟ้าอิงดอย เป็นโครงการบ้านพร้อมที่ดิน จำนวน 92 ยูนิต บนเนื้อที่ 21ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นโครงการที่ขออนุญาตจัดสรรอย่างถูกต้อง มีสาธารณูปโภคครบครัน อาทิเช่น ระบบไฟฟ้า,ประปา,สนามเด็กเล่น และรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. ถนนเมนกว้างถึง 16 เมตร ทำให้รู้สึกโปร่งโล่ง รับชมวิวภูเขาได้เต็มตา ถนนซอยกว้าง 8 เมตร

โดยทางโครงการได้เข้าร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม สร้างบ้านขนาด 50 ตรว. 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ สำหรับผู้มีสิทธิประกันสังคมในราคาพิเศษ ผู้ใช้สิทธิสามารถผ่อนชำระกับทางธนาคารที่เข้าร่วมโครงการได้ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

บ้านสไตล์รีสอร์ท ชั้นเดียว ขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 93 ตรม. (รวมที่จอดรถ) สามารถเลือกขนาดที่ดินได้ ตั้งแต่ 50 ตรว.ขึ้นไป จนถึง 160 กว่าตรว.

โดยลูกค้าสามารถซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือ ซื้อที่ดินเปล่าในโครงการแล้วปลูกสร้างบ้านเองก็ได้


จุดเด่นของโครงการ

•อัตราผ่อนที่ถูกที่สุด

•ทำเลที่ตั้งยังดีตามหลักฮวงจุ้ย คือ ด้านหน้าติดน้ำ เลียบคลองชลประทาน ยาวขนานตลอดโครงการ และ ด้านหลังติดภูเขา วิวดอยขะม้อ (บ่อน้ำทิพย์) แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลำพูน

•บรรยากาศแวดล้อมด้วยธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์ จึงเหมาะกับเป็นทั้งที่อยู่อาศัย และบ้านหลังที่ 2 เพื่อพักผ่อนอย่างแท้จริงวันที่แก้ใขข้อมูลหลังสุด: 25 พ.ค. 2554 :16:41
ที่ดินลำพูนข้างนิคม ตารางวาละ 1,300 บาท0427-LD-NON
ที่ดิน 1-5 ไร่ : ต้องการขาย (For Sale)
ที่ดินลำพูนข้างนิคม ตารางวาละ 1,300 บาท

จังหวัด : ลำพูน
ภาคเหนือ
ที่ดินข้างนิคมอุสาหกรรมลำพูน ในโครงการศรีหริภุญชัย ใกล้บ้านศรีชุม จังหวัดลำพูน
จำนวน 3 แปลง แปลงละ 400 ตารางวา
ตารางวาละ 1,300 บาท
สภาพ 10/05/2005

วันที่แก้ใขข้อมูลหลังสุด: 4 ต.ค. 2549 :17:21